แฟ้มบุคคล 07

นายไมตรี สอยเหลือง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 จังหวัดชลบุรี
พรรคประชาธิปัตย์

เกิด - 8 กุมภาพันธ์ 2490
การศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนดำเนินสะดวก “สายธรรมจันทร์” อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
- นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ กองทัพเรือ รุ่นปี พ.ศ. 2507 (งูดิน 56/2507)
- วิสัญญีพยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
- พยาบาลประจำแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
- วิสัญญีพยาบาลประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- วิสัญญีพยาบาลประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเปาโลพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
- ที่ปรึกษากฎหมาย ชมรมทหารนอกราชการสัตหีบ
- ที่ปรึกษากฎหมาย ชมรมข้าราชการบำนาญกลาโหม ระยอง - ชลบุรี
- ที่ปรึกษากฎหมาย ชมรมชาวอยุธยา-สัตหีบ
- ที่ปรึกษากฎหมาย ชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์
- ประกอบอาชีพทนายความ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน
อาชีพปัจจุบัน
- นักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 จังหวัดชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์
- ทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 1637/2531 ประเภทตลอดชีพ
ประวัติครอบครัว
- ภริยา
- นางวันท้าย สอยเหลือง สกุลเดิม คำถวาย
- การศึกษา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
- อาชีพ
- ข้าราชการบำนาญครู อดีตครูโรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- บุตร 2 คน
- นางสาวเสมแข สอยเหลือง
- การศึกษา ปริญญาโท ชีวะ – เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
- นางสาวเมธาวี สอยเหลือง
- การศึกษา ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อยู่ปัจจุบัน
- 70/4 ซอยสุขุมวิท – สัตหีบ 37 หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
- โทรศัพท์ 081 832 2414
- โทรสาร 038 736271
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ทวีติยาภรณช้างเผือก (ท.ช.)
การดำรงตำแหน่ง
- 23 ธันวาคม 2550
- ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี
- 3 มกราคม 2551
-รับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี จากประธานกรรมการการเลือกตั้ง
- 21 มกราคม 2551
- พระราชกฤษฏีกาเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฏร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
- 22 มกราคม 2551
- ประชุมสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา
- คณะกรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฏร ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
- คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ และข้อพิพาทระหว่างทหารกับพลเรือน ตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมาธิการ
- คณะอนุกรรมาธิการ เสริมสร้างศักยภาพและบริหารจัดการกองทัพ ตำแหน่งรองประธานคนที่ 2
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสภาผู้แทนราษฏร ตำแหน่งโฆษกกรรมาธิการ
การศึกษาเพิ่มเติม
- หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 12 จาก สถาบันพระปกเกล้า
การศึกษาดูงาน
- 15 – 17 สิงหาคม 2551 ศึกษาดูงานกับสถาบันพระปกเกล้า ณ จังหวัดเชียงราย
- 20 – 27 กรกฏาคม 2551 ศึกษาดูงานกับกรรมาธิการทหาร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การจัดอบรม – สัมมนา (ปี พ.ศ. 2551 – 2553)
- พรรคประชาธิปัตย์ 3 ครั้ง
- กรรมาธิการการทหาร 4 ครั้ง
สถานที่ตั้งสำนักงานประสานงาน ส.ส.ไมตรี สอยเหลือง พรรคประชาธิปัตย์
- เลขที่ 60/30 ตลาดเตาถ่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เลขที่ 93/22 หน้าวัดป่ายุบ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เลขที่ 25/10 หมู่ที่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีแฟ้มบุคคล

กลับหน้าแรก
Free Web Hosting