ระเบียบนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07

ฉบับที่  5

พุทธศักราช  2552

ว่าด้วย  การดำเนินงานของสมาชิกนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07

                                                ---------------------

 

                จากการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 ที่ผ่านมาและจากการประชุมคณะกรรมการนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552  เห็นสมควรให้แก้ไขปรับปรุงระเบียบนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 ให้สอดคล้องกับสถานภาพของสมาชิกและสถานการณ์ในปัจจุบัน  จึงให้ยกเลิกระเบียบนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 เดิมทุกฉบับ  และให้วางระเบียบนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 ใหม่  ดังนี้

          ข้อ   1   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07  ฉบับที่ 5  พุทธศักราช 2552  ว่าด้วยการดำเนินงานของสมาชิกนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07”

                ข้อ   2   ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

                ข้อ   3   ให้ยกเลิกระเบียบนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 เดิมทุกฉบับ  และยกเลิกคำสั่งและประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                 

หมวดที่ 1

บททั่วไป

                ข้อ   4   สมาชิก  หมายถึง  “นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07  ทุกคน”

                ข้อ   5   คณะกรรมการ  หมายถึง  “คณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07”

                ข้อ   6   ประธานคณะกรรมการ  หมายถึง     “ประธานคณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07” 

                ข้อ   7   สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  ยกเว้นสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้                                                       

                ข้อ   8   ความมุ่งหมายของระเบียบนี้

                                8.1  เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

                   8.2  เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสมาชิกทุกคน

                                8.3  เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมของสมาชิกร่วมกัน ทั้งกิจกรรมเพื่อมวลสมาชิกและกิจกรรมเพื่อสังคม

 

หมวดที่  2

การดำเนินงาน

                ข้อ   9   ให้มีคณะกรรมการดำเนินงานคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น  07”

                ข้อ   10   คณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07  ประกอบด้วย

                                10.1   ประธานคณะกรรมการ                                   1   คน

                                10.2   รองประธานคณะกรรมการ                                                    3   คน    

                                10.3   ปฏิคม                                                                                          1   คน

                                10.4   ผู้ช่วยปฏิคม                                                                               2   คน

                                10.5   ประชาสัมพันธ์                                                                         1   คน    

                               10.6   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์                                                               2   คน

                                10.7   เหรัญญิก                                                                                    1   คน

                                10.8   ผู้ช่วยเหรัญญิก                                                                          1   คน

                                10.9   นายทะเบียน                                                                              1   คน

                                10.10 ผู้ช่วยนายทะเบียน                                                                   1   คน 

                                10.11 เลขานุการ                                                                                  1   คน

                          10.12 ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                       1   คน

ข้อ   11   ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกเป็นที่ปรึกษา  เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่

คณะกรรมการจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสม  โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง

                ข้อ   12  วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ และที่ปรึกษา

12.1  คณะกรรมการและที่ปรึกษามีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

12.2  คณะกรรมการและที่ปรึกษาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

         12.2.1  ครบวาระ 1 ปี 

         12.2.2  ลาออก

         12.2.3  ถึงแก่กรรม    

                ข้อ   13  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการทุกปี  และให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามข้อ 10

                ข้อ   14  จำนวนคณะกรรมการตามข้อ 10 ให้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ  ของประธานคณะกรรมการ

 

 

 

หมวด 3

หน้าที่ของคณะกรรมการ

                ข้อ   15  คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

                          15.1  คณะกรรมการมีหน้าที่  บริหารงานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของระเบียบนี้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกตามโอกาสอันควร  พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน  ปรับปรุง  แก้ไขระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการทุกปี   รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสมาชิก  เป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวของสมาชิก  เป็นตัวแทนของสมาชิกไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็น  ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ  จัดทำเอกสารด้านการเงินให้สามารถตรวจสอบได้  และแจ้งสถานะการเงินให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

15.2  ประธานคณะกรรมการ   มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบนี้  เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน     เป็นหัวหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทำในนามของสมาชิกนักเรียนจ่ารุ่น 07  แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 10  ลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาตามข้อ 11  และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

15.3  รองประธานคณะกรรมการ  มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานคณะกรรมการดำเนินการในทุก ๆ

เรื่องตามข้อ  15.2  ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการมอบหมาย

                                15.4  ปฏิคม   มีหน้าที่ต้อนรับสมาชิก  และ  ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในโอกาสที่คณะกรรมการจัดกิจกรรมในวาระต่าง ๆ  และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการมอบหมาย

                                15.5  ผู้ช่วยปฏิคม   มีหน้าที่ช่วยเหลือปฏิคมในการดำเนินการทุกเรื่องตามข้อ  15.4  ทำหน้าที่แทนปฏิคมในกรณีที่ปฏิคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และหน้าที่อื่น ๆ   ตามที่ปฏิคม  หรือ  ประธานคณะกรรมการ  หรือ  คณะกรรมการมอบหมาย

                                15.6  ประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจัดขึ้น  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสมาชิก  สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในหมู่มวลสมาชิก  และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการมอบหมาย

                                15.7  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ดำเนินการในทุก ๆ เรื่องตามข้อ 15.6  ทำหน้าที่แทนประชาสัมพันธ์ในกรณีที่ประชาสัมพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประชาสัมพันธ์   หรือ  ประธานคณะกรรมการ  หรือ  คณะกรรมการมอบหมาย

                                15.8  เหรัญญิก  มีหน้าที่รับ-จ่ายเงิน  นำฝาก-เบิกถอนเงินจากธนาคาร  เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ทำบัญชีการรับ-จ่ายเงิน  รายงานสถานะการเงินต่อประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการ  และสมาชิกกั

 ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม  และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการมอบหมาย              

                                15.9  ผู้ช่วยเหรัญญิก   มีหน้าที่  ช่วยเหรัญญิกดำเนินการในทุก ๆ เรื่องตามข้อ 15.8  ปฏิบัติหน้าที่แทนเหรัญญิกในกรณีที่เหรัญญิกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่เหรัญญิก   หรือ  ประธานคณะกรรมการ  หรือ  คณะกรรมการมอบหมาย

                                15.10 นายทะเบียน  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล  ชื่อ  นามสกุล  ที่อยู่  ที่ทำงาน  หมายเลขโทรศัพท์  ของสมาชิกทุกคน  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกที่คณะกรรมการจัดขึ้นในนามของนักเรียนจ่ารุ่น 07  จัดส่งข่าวสารต่าง ๆ ถึงสมาชิกทุกคน  และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการมอบหมาย

                                15.11 ผู้ช่วยนายทะเบียน  มีหน้าที่ช่วยนายทะเบียนดำเนินการในทุก ๆ เรื่องตามข้อ 15.10  ทำหน้าที่แทนนายทะเบียนในกรณีที่ทนายทะเบียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายทะเบียน  ประธานคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการมอบหมาย

                                15.12 เลขานุการ  มีหน้าที่  ประสานงานกับกรรมการท่านอื่น ๆ ในการประชุมคระกรรมการ จัดทำวาระการประชุม บันทึกการประชุม  จัดทำรายงานการประชุม  ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการ  แจ้งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ  และหน้าที่อื่น ๆ ที่ประธานคณะกรรมการ  หรือ  คณะกรรมการมอบหมาย

                                15.13 ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่  ช่วยเหลือเลขานุการดำเนินการในทุก ๆ เรื่องตามข้อ 15.12  และหน้าที่อื่น ๆ ที่เลขานุการ  หรือ  ประธานคณะกรรมการ  หรือ  คณะกรรมการมอบหมาย

 

หมวดที่ 4

การเงิน

          ข้อ   16  การเก็บรักษาเงิน

16.1  ให้นำเงินรายได้ของรุ่นฝากประจำในธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งตามความเหมาะสม  โดย

ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ  และ  ประธานคณะกรรมการ  เหรัญญิก  และผู้ช่วยเหรัญญิก  เป็นผู้ลงนามในบัญชีธนาคาร 

16.2  ให้ประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกถือเงินสดในมือเพื่อสำรองจ่ายได้ไม่เกินคนละ

5,000 บาท

                ข้อ   17  การเบิก-จ่ายเงิน

17.1  ให้ประธานคณะกรรมการ  เหรัญญิก  และผู้ช่วยเหรัญญิก  คนใดคนหนึ่งจำนวน  2  คน

เป็นผู้ลงนามถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร  

17.2 ให้จ่ายเงินเป็นค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตาม

ระเบียบนี้ได้ครั้งละไม่เกิน  1,000  บาท  ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง

17.3  ให้จ่ายเงินเป็นค่าส่งไปรษณีย์เพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิก   และค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ใน

กิจกรรมส่วนรวมของรุ่นได้ตามที่จ่ายจริง

                ข้อ   18  การจ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก

18.1  ให้จ่ายเงินเป็นค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิกทุกคนที่ถึงแก่กรรมรายละไม่เกิน 500  บาท

18.2  ให้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมของรุ่นไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในระยะ 3 ปี

ที่ผ่านมา  การร่วมกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นการบริจาคเงินให้แก่รุ่นโดยที่ตัวไม่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยก็ได้  ดังนี้

18.2.1  จ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายละไม่เกิน  2,500  บาท

18.2.2  จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับภัยภิบัติต่าง ๆ รายละไม่เกิน  1,500  บาท

18.2.3  จ่ายเงินเพื่อซื้อของเยี่ยมเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิกที่เจ็บป่วยต้องนอนพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า  3  วัน  รายละไม่เกิน  500  บาท  หากพักรักษาตัวเกินกว่า  60  วัน ให้จ่ายเพื่อซื้อของเยี่ยมได้อีก 1 ครั้ง

18.2.4  จ่ายเงินเป็นค่าพวงหรีดเคารพศพ  บิดา  มารดา  บุตร  หรือภรรยา  ของสมาชิก

ที่ถึงแก่กรรมรายละไม่เกิน  500  บาท

 

หมวดที่  5

บทสรุป

                ข้อ   19  ให้คณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

                ข้อ   20  หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  โดยที่ระเบียบกำหนดไว้ไม่แน่ชัดก็ดี  หรือไม่ได้กำหนดไว้ก็ดี  ให้คณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 เป็นผู้พิจารณา  ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้ถือเป็นสิ้นสุด

 

ประกาศ      วันที่  7 พฤษภาคม   2552

 

เรือตรี  จิรศักดิ์  ขวัญนัฐพร

(จิรศักดิ์  ขวัญณัฐพร)

ประธานคณะกรรมการนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07  ประจำปี พ.ศ. 2552

 

สำเนาถูกต้อง

 

 

เลขานุการคณะกรรมการ ฯ

 

 

 

แก้ไขระเบียบ

                ข้อ   7   สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  ยกเว้นสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้                                                                  “สวัสดิการ”

17.1  ให้ประธานคณะกรรมการ  เหรัญญิก  และผู้ช่วยเหรัญญิก  คนใดคนหนึ่งจำนวน  2  คน

เป็นผู้ลงนามถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร    “จำนวน 2 ใน 3  คนนี้” 

 

ข้อ   18  การจ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก

18.1  ให้จ่ายเงินเป็นค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิกทุกคนที่ถึงแก่กรรมรายละไม่เกิน 500  บาท

18.2  ให้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมของรุ่นไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในระยะ 3 ปี

ที่ผ่านมา  การร่วมกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นการบริจาคเงินให้แก่รุ่นโดยที่ตัวไม่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยก็ได้  ดังนี้

18.2.1  จ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายละไม่เกิน  2,500  บาท

18.2.2  จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับภัยภิบัติต่าง ๆ รายละไม่เกิน  1,500  บาท

18.2.3  จ่ายเงินเพื่อซื้อของเยี่ยมเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิกที่เจ็บป่วยต้องนอนพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า  3  วัน  รายละไม่เกิน  500  บาท  หากพักรักษาตัวเกินกว่า  60  วัน ให้จ่ายเพื่อซื้อของเยี่ยมได้อีก 1 ครั้ง

แก้ข้อ18.3.3  เป็น                18.2.3  จ่ายเงินเพื่อซื้อของเยี่ยมเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิกที่แพทย์รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล  รายละไม่เกิน 500  บาท  หากพักรักษาตัวเกินกว่า  60  วัน ให้จ่ายเพื่อซื้อของเยี่ยมได้อีก 1 ครั้ง

18.2.4  จ่ายเงินเป็นค่าพวงหรีดเคารพศพ  บิดา  มารดา  บุตร  หรือภรรยา  ของสมาชิก

ที่ถึงแก่กรรมรายละไม่เกิน  500  บาท

 

 

เพิ่มเติม                  “จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตที่ผ่านการประเมินจากตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 07 แล้ว  รายละไม่เกิน 2,000  บาท”

                ข้อ  19  ให้งดจ่ายเงินตามข้อ 17.2 และ ข้อ 18  ทุกกรณี หากจ่ายแล้วมีเงินรุ่นเหลือน้อยกว่า 20,000 บาท

 

         ขอให้พิจารณาการแก้ไขระเบียบ ฯ ล่วงหน้าด้วย  ข้อ 19  นั้นนอกเหนือจากที่ได้เคยพูดคุยกันในที่ประชุม  แต่ผมคิดว่า  เราคงไม่สามารถจ่ายเงินที่มีอยู่จนหมดกระเป๋าได้  ในวันสองวันนี้คงไม่เกิดภาวะเงินหมดกระเป๋าขึ้น  แต่ในวันข้างหน้ามีความเป็นไปได้  จึงควรกำยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำที่ต้องกันไว้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมสังสรรค์ปลายปีและเพื่อการประชาสัมพันธ์  

 

มอ

Free Web Hosting